DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • odnośniki nie są wyróżnione w wersji bez wysokiego kontrastu

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • multimedia nadawane na żywo
  • treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mok.zambrow@interia.pl – Paweł Bąkowski. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 271 27 99 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: Centrum Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów

Do budynku prowadzi jedno wejście.
Do wejścia prowadzą: schody oraz winda.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugiej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2, 18-300 Zambrów

Do budynku prowadzi jedno wejście.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 25, 18-300 Zambrów

Do budynku prowadzi jedno wejście.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugiej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie (zwanym dalej „MOK”) przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: mok.zambrow@interia.pl