MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Regulamin wypożyczeń

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

§1. 

1.Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy czytelnicy. 

2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie: 

a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania, 
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania regulaminu Biblioteki.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub prawni opiekunowie, przedkładając  do wglądu dowód osobisty.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie zamieszkania lub szkoły.

§2.

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

§3.

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek. 

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.

3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu zwraca również wypożyczone książki.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych  czytelników.

5. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.

7. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w ustalonym terminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych  książek do 2 egzemplarzy.

8. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczyć jednocześnie połowę tomów stanowiących całość dzieła. 

§4.

1. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Czytelnik zamawiający tą drogą książki ponosi koszty przesyłki pocztowej. 

§5. 

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych. 

§6.

1. Czytelnik jest zobowiązany do: 

a) troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami, obowiązuje m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania  uwag na marginesach itp., 

b) ochrony wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią, 

c) sprawdzenia stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić  bibliotekarzowi.

2. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany odkupić takie same  lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – inne o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece.

§7.

Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. 

§8. 

Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych  norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych. 

§9.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może zostać czasowo, a w szczególnych drastycznych  przypadkach na stałe, pozbawiony prawa  

do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Od tej decyzji czytelnikowi przysługuje  prawo odwołania się do organizatora Biblioteki. 

§10.

Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Zambrów, maj 2012 rok